Stubai
NOWOŚĆ! Karnet SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck
26 sierpnia 2019
Avalanche+®
Wyjątkowa instalacja florystyczna znów zainauguruje wystawę na Zamku Królewskim
2 września 2019
Show all

Regulamin konkursu „Wygraj rośliny od Air So Pure!”

Air So Pure

Regulamin konkursu „Wygraj rośliny od Air So Pure!”, zwany dalej regulaminem

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest SIGMA International (Poland) Ltd Sp. z o.o., ul. Olesińska 2, 02-548 Warszawa, NIP: 118-00-14-204, REGON: 012057976, KRS: 0000084752 (reprezentująca Klienta: markę Air So Pure).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na fanpage’u Air So Pure Polska (zwanym dalej „fanpage”) dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/AirSoPurePL/.
 5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.sigma.com.pl.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage Air So Pure Polska.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” pod postem konkursowym na fanpage Air So Pure Polska.
 6. Osoby biorące w konkursie prosimy o udostępnienie posta konkursowego na Facebooku.
 7. Osoby biorące udział prosimy o określenie w komentarzu preferowanego sposobu odbioru nagrody: odbiór osobisty na stanowisku Air So Pure podczas targów Flower Expo Polska lub wysyłka kurierem na adres domowy.
 8. Konkurs trwa od 29 sierpnia 2019, od godz 12:00 do 05 września 2019, do godziny 09:00.
 9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 05 września 2019 za pośrednictwem fanpage Air So Pure Polska.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage Air So Pure Polska fotografii własnej kolekcji pokojowych roślin doniczkowych lub ulubionej pokojowej rośliny doniczkowej.
 2. W konkursie zostanie wybranych 4 zwycięzców.
 3. Komisja konkursowa złożona z 3 pracowników firmy Organizatora wybierze zdjęcie, które w ich subiektywnej opinii przedstawia najpiękniejszą roślinę lub kolekcję roślin domowych. Preferowane będą kolekcje zawierające oczyszczające powietrze rośliny będące w ofercie Air So Pure. Oferta dostępna jest na stronie: https://www.airsopure.nl/pl/assortiment-overzicht. W ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy Konkursu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest: oczyszczająca powietrze roślina marki Air So Pure o wysokości co najmniej 100 cm. Wartość pojedynczej nagrody przyznanej w konkursie wynosi 80 PLN brutto. Organizator przewidział 4 nagrody.
 2. Nagrodę można odebrać osobiście na stoisku marki Air So Pure dostępnym podczas trwania targów Flower Expo Poland 2019 (stanowisko H1/1.28, Hala 1, Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa).
 3. Osoby odbierające nagrodę osobiście otrzymają dodatkową nagrodę niespodziankę o wartości 40 PLN.
 4. Nagroda może zostać przesłana pocztą.
 5. Nagrodę należy odebrać osobiście nie później niż do dnia 07 września 2019 do godz 14:00. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 7. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku……”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage.