Commvault
KuppingerCole: Commvault liderem rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych w chmurze jako ochrony przed ransomware
4 maja 2023
Stubai Ultratrail
Bieg Stubai Ultratrail 1 lipca 2023 roku z marką SCOTT jako nowym sponsorem głównym
20 czerwca 2023
Show all

Commvault opublikował wyniki finansowe za IV kwartał roku finansowego 2023

Commvault

Commvault

Commvault, lider w dziedzinie ochrony danych w złożonych i newralgicznych środowiskach hybrydowych współczesnych globalnych przedsiębiorstw, przedstawił wyniki finansowe za Q4 i cały rok finansowy, który zakończył się 31 marca 2023.

 

Oto najważniejsze wyniki za IV kwartał i cały rok finansowy 2023:

IV
kwartał
Rok finansowy
2023
Wyniki wg GAAP:
Przychody 203,5 mln USD 784,6 mln USD
Strata z działalności operacyjnej (EBIT) (37,7) mln USD (15,9) mln USD
Marża EBIT (18,5)% (2,0)%
Rozwodniona strata na jedną akcję (0,98) USD (0,80) USD
Wyniki wg standardów innych niż GAAP:
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 45,4 mln USD 159,9 mln USD
Marża EBIT 22,3% 20,4%
Rozwodniony zysk na jedną akcję 0,73 USD 2,56 USD

 

Commvault zamknął rok w dobrym stylu, do czego przyczyniły się roczne przychody cykliczne jednostki Metallic na poziomie ponad 100 mln USD, 15-procentowy wzrost r/r rocznych przychodów cyklicznych ogółem i solidne przepływy pieniężne – powiedział Sanjay Mirchandani, prezes i dyrektor generalny przedsiębiorstwa. Dynamicznie wkraczamy w nowy rok finansowy z przekonaniem, że zapewniamy naszym klientom skuteczną ochronę również na przyszłość.

Przychody ogółem za IV kwartał roku finansowego 2023 wyniosły 203,5 mln USD, co oznacza spadek o 1% r/r. W przypadku niezmiennych r/r kursów walut przychody ogółem wzrosłyby o 2%. Przychody cykliczne ogółem ukształtowały się na poziomie 173,9 mln USD, nie zmieniły się więc względem poprzedniego roku. W przypadku niezmiennych r/r kursów walut przychody cykliczne ogółem zwiększyłyby się o 3%. Przychody cykliczne stanowiły 85% przychodów ogółem.

W całym roku finansowym przychody ogółem wzrosły o 2% w porównaniu z rokiem finansowym 2022 do 784,6 mln USD. W przypadku niezmiennych r/r kursów walut przychody ogółem wzrosłyby o 6%.

Roczne przychody cykliczne (ARR), które reprezentują roczną wartość wszystkich aktywnych strumieni powtarzalnych przychodów firmy Commvault na koniec okresu sprawozdawczego, wyniosły wg stanu z 31 marca 2023 r. 668,4 mln USD, zwiększyły się więc o 15% r/r. W przypadku niezmiennych r/r kursów walut roczne przychody cykliczne wzrosłyby o 17%; odnotowany wzrost jest efektem utrzymującej się silnej pozycji rozwiązań Metallic oferowanych jako usługi.

Przychody z oprogramowania i produktów wyniosły w IV kwartale 90,2 mln USD, co oznacza spadek o 10% r/r. O 12% zmniejszyły się przy tym przychody z większych transakcji (czyli takich, w których przychody z oprogramowania i produktów przekraczają 0,1 mln USD). W przypadku niezmiennych r/r kursów walut przychody z oprogramowania i produktów spadłyby o 8%.

W kwartale zakończonym 31 marca 2023 r. przychody z większych transakcji stanowiły 72% przychodów spółki z oprogramowania i produktów. W ciągu tych trzech miesięcy zawarto 187 takich transakcji, natomiast w analogicznym okresie roku finansowego 2022 było ich 226. W IV kwartale roku finansowego 2023 średnie przychody z większych transakcji kształtowały się na poziomie ok. 347 000 USD i zwiększyły się o 6% w stosunku do IV kwartału poprzedniego roku.

W całym roku finansowym przedsiębiorstwo odnotowało przychody z oprogramowania i produktów w wysokości 355,1 mln USD (stabilnie r/r). W przypadku niezmiennych r/r kursów walut przychody z oprogramowania i produktów wzrosłyby o 4%.

Przychody z usług zwiększyły się w IV kwartale o 7% r/r do 113,2 mln USD. W całym roku finansowym spółka odnotowała przychody z usług na poziomie 429,5 mln USD, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu z rokiem finansowym 2022. do wzrostu przychodów w tym obszarze r/r przyczyniły się w dużej mierze przychody z rozwiązań Metallic oferowanych jako usługi. W przypadku niezmiennych r/r kursów walut przychody z usług wzrosłyby o 11% w IV kwartale i o 9% w całym roku finansowym.

W sprawozdaniu sporządzonym wg standardów GAAP strata z działalności operacyjnej (EBIT) w IV kwartale wyniosła 37,7 mln USD wobec 11,4 mln USD zysku w analogicznym kwartale rok wcześniej. Spadek r/r w przypadku EBIT liczonego wg standardów GAAP wynika przede wszystkim z bezgotówkowego odpisu z tytułu utraty wartości na poziomie 53,5 mln USD w związku z planem sprzedaży siedziby przedsiębiorstwa. EBIT liczony wg standardów innych niż GAAP sięgnął w IV kwartale 45,4 mln USD; w analogicznym okresie rok wcześniej było to 46,6 mln USD.

W sprawozdaniu sporządzonym wg standardów GAAP strata z działalności operacyjnej (EBIT) za cały rok finansowy wyniosła 15,9 mln USD wobec 41,6 mln USD zysku rok wcześniej. EBIT za rok finansowy 2023 liczony wg standardów innych niż GAAP sięgnął 159,9 mln USD (rok wcześniej było to 161,7 mln USD).

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w IV kwartale roku finansowego 2023 miały wartość 67,8 mln USD wobec 87,1 mln USD w analogicznym okresie poprzedniego roku finansowego. W całym roku finansowym przepływy pieniężne z działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 170,3 mln USD (w roku finansowym 2022 było to 177,2 mln USD). Ważnym czynnikiem generującym przepływy pieniężne w dalszym ciągu jest wzrost przychodów przyszłych okresów związany z rozwiązaniami Metallic oferowanymi jako usługi.

W IV kwartale roku finansowego 2023 firma Commvault odkupiła ok. 1,0 mln swoich akcji zwykłych za 60,8 mln USD w średniej cenie ok. 60,76 USD za akcję. W całym roku finansowym przedsiębiorstwo odkupiło ok. 2,5 mln swoich akcji zwykłych za 150,9 mln USD w średniej cenie ok. 59,90 USD za akcję. Łączne środki pieniężne spółki na 31 marca 2023 r. wynosiły 287,8 mln USD wobec 267,5 mln USD na 31 marca 2022 r. Spółka nie miała zadłużenia związanego z linią kredytu odnawialnego.

20 kwietnia 2023 r. zarząd zatwierdził zwiększenie programu wykupu akcji do 250,0 mln USD. Upoważnienie ze strony zarządu pozwala spółce co jakiś czas odkupować jej akcje zwykłe na otwartym rynku lub przez transakcje objęte prywatnymi negocjacjami, zależnie od warunków rynkowych i innych okoliczności. Zgoda zarządu obowiązuje bezterminowo.


Pełne zostawienie wyników finansowych Commvault za podane powyżej okresy można odnaleźć pod tym linkiem.